Bérbeadási szerződés - Öveges Zsalutechnika
Bérbeadási szerződés - Öveges Zsalutechnika

Bérbeadási szerződés

Szeretné felgyorsítani a folyamatokat?

BÉRLETI FELTÉTELEK

Bérleti jogviszony időtartama
 
A felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszonyt határozatlan időre kötik, a bérlet kezdő időpontja az egyes zsaluzóanyagok tekintetében az a nap, amely napa Bérlő, vagy megbízottja által aláírt szállítólevélen a bérbeadó telephelyről történt kiszállítás időpontjaként feltüntetésre került. A bérleti jogviszony a bérbevett zsaluzóanyagoknak a Bérlő telephelyére maradéktalan és hibátlan állapotban történő visszaszállítása időpontjában szűnik meg.
 

A bérleti díj
 
Kaució fizetésére a bérlő külön megállapodás alapján kötelezhető.
 
Kaució: Cégvizsgálat eredményétől függően a nettó eszközérték 10-50%-a.
Bérleti díj elszámolás a Bérbeadó által meghatározott díjjegyzék és a szállítólevél alapján történik, mely szállítólevél a bérleti szerződés mellékletét képezi. A díjjegyzékben esetlegesen fel nem tüntetett zsaluzóanyagok használatáért a felek külön megállapodást kötnek egymással.
A bérlő a bérleti díjat a Bérbeadó által kiállított számla alapján köteles megfizetni. A bérleti díj kiegyenlítése a számla elküldésétől számított 3. napon esedékes.
 

A bérleménnyel kapcsolatos kötelezettségek
 
Bérlő köteles a zsaluanyagot szakszerűen, rendeltetésének megfelelően használni, a Bérbe- adó által előírt alkalmazástechnikát alkalmazni. A zsalurendszer bármely elemét vágni, átalakítani, hegeszteni, átfúrni, vagy bármely olyan tevékenységet végezni tilos, ami az anyag állagát, formáját, alakját, méretét megváltoztatja. A vágott sérült anyagot a bérlő köteles 100%-os áron megtéríteni a bérbeadónak. A betonozás előtt a zsalutáblákat olajozni kell (kizárólag zsaluolaj). Gázolaj, kőolaj származék, vagy egyéb vegyszer használata tilos. Zsaluhéj szegezése kizárólag 50-es szeggel. 
A rendszer terhelése behatárolt, ezért bérbeadó tájékoztatást nyújt az alátámasztások mennyiségéről, elosztásáról, amit a Bérlő köteles betartani. Helytelen használatból eredő károkért a Bérlő felel. A Bérlő köteles az anyagot megtisztított állapotban visszaszállítani, ellenkező esetben tisztítási díjat számol fel a Bérbeadó.
 
A fentiek be nem tartásából eredő károkért a Bérlő teljes mértében anyagi felelősséggel tartozik. A szerződésben megjelölt munkahelyről, a Bérbeadó engedélye nélkül a zsaluanyagot elszállítani, kölcsön adni, másik munkahelyen felhasználni tilos.
 
Bérlő köteles a zsaluanyag őrzéséről, védelméről gondoskodni, a bérelt anyagért teljes anyagi felelőséggel tartozik, egyben vállalja, hogy a bérleményben keletkezett károkat a bérleti idő lejártával, a bérleti díjjal együtt megfizeti a Bérbeadónak.
 
A zsaluzással kapcsolatban előírt munkavédelmi szabályok betartása kötelező. A zsaluzást csak képzett szakember végezheti.
Bérbeadó a zsaluanyag helytelen használatával kapcsolatban keletkezett károkért nem felel.
 
 
Késedelmes teljesítés szabályai
 
A felek megállapodnak abban, hogy ha a Bérlő a bérleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor a Bérbeadónak joga van a banki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot felszámítani a késedelmes összeg után a késedelem időtartamára.
 
A bérleti idő hosszabbítása csak a bérlet végét megelőző 5. napig történhet írásban. Ellenkező esetben pótdíjat számolunk fel, melynek mértéke a rögzített díj + 50%.
 
Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 Kivitelezés - zsaluzás

Szerkezetépítés zsaluzás, vasbetonszerelés, betonozás látszóbeton felület


Cégünk vállalja különböző függőleges vagy vízszintes monolit vasbeton tartószerkezetek kivitelezését. Az alkalmazott technológia szerint a teljes szerkezet, az építkezés helyszínén készített monolit vasbeton elemekből épül fel. Az építési technológiának megfelelően elkészítjük a zsaluzást, betonacél szerelést, betonozást, kizsaluzást valamint a kizsaluzást követő utómunkákat.
A pillérek, falak helyszíni zsaluzása és betonozása alumínium táblás zsalurendszerrel történik, de szükség szerint egyedi zsaluzatokat készítünk. A vízszintes szerkezetek kivitelezését szintén rendszerként alkalmazott födém illetve gerendazsalukkal készítjük tetszőleges magasságig.
A kivitelezési munkák során eszközparkunk mellett saját, évek óta stabil szakképzett fizikai munkaerő- állomány áll rendelkezésünkre. Saját erőforrásainkat szükség esetén megbízható alvállalkozói gárdával egészítjük ki.